కోట్ల ఆస్తి ఉన్న అతను బిచ్చగాడై కరాచీ వీధుల్లోకి చేరుకున్నాడు.

share on facebook

Other News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *