క్రీడా ప్రాంగాణాలకు రూ. 200 కోట్లు

రాష్ట్రంలో అన్నీ ప్రాంతాల క్రీడాప్రాంగణాల ఏర్పాటకు రూ. 200 కోట్లు తెలుగు బాటపేరిట సాంస్కృతిక పండగల కోసం రూ. 25 కోట్లు