జలయజ్ఞం అంచనా రూ. 1.26 లక్షల కోట్లు

జలయజ్ఞం కోసం మొత్తం వ్యయం అంచనా రూ. 1.26 లక్షల కోట్లు జటయజ్ఞంలో 21, 435 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ఇప్పటి వరకు జలయజ్ఞంలో రూ. 67,208 కోట్లను వ్యయం చేశారు.