పర్యావరణ దినోత్సవ సందర్భంగా

share on facebook
ప్రకృతి మొగ్గలు
 
తాను కరుణిస్తే పచ్చదనం
తాను కళ్ళెర్ర జేస్తే ప్రళయం
అదే కదా ప్రకృతి మహత్యం
 
మణి మాణిక్యాలకన్నా విలువైనవి
మన మనుగడకు సహాయపడేవి
వెలలేని ప్రకృతిలోని ఋతురాగాలు
 
పచ్చదనాన్ని పంచే వృక్షాలు
ఆక్సిజన్ ను పెంచే మొక్కలు
ఆరోగ్యాన్ని అందించే వనదేవతలు
 
 
పశువులు సైతం ప్రకృతికి సహాయపడుతుంటే
మనుషులే ప్రకృతిని నాశనం చేస్తుంటే 
తరువాతి తరాలకు పచ్చదనం మిగిలేదెలా
 
చెట్లని నరకి భవనాలు నిర్మించడం
చల్లదనం ఏదని సూర్యుడిని నిందించడం
 ప్రకృతి పట్ల ఏమిటో ఈ మనుషుల దౌర్జన్యం
 
 
గంజాం భ్రమరాంబ
తిరుపతి
9949932918

Other News

Comments are closed.