రిటైర్‌ అయ్యే ఆలోచనలేదు:విశ్యనాథన్‌ ఆనంద్‌

రిటైర్‌ అయ్యే ఆలోచనలేదు:విశ్యనాథన్‌ ఆనంద్‌

విశ్యనాథన్‌ ఆనంద్‌

విశ్యనాథన్‌ ఆనంద్‌

ఐదోసారి ప్రపంచ చెస్‌ ఛాంపియన్‌గా అవతరించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెస్‌ క్రీడారుడు విశ్వనాథ్‌ ఆనంద్‌ అన్నాడు. ఆయన ఆదివారం చెన్న య్‌కు చేరుకున్నారు.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *