అమెరికా ప్రథమ పౌరురాలు మైకెల్‌ ఓబామా స్కూల్‌ విద్యార్ధులతో ఆటలపోటీల్లో సరదాగా గడుపుతున్న దృశ్కం

అమెరికా ప్రథమ పౌరురాలు మైకెల్‌ ఓబామా స్కూల్‌ విద్యార్ధులతో ఆటలపోటీల్లో
సరదాగా గడుపుతున్న దృశ్కం

తాజావార్తలు