అవినీతి , నల్లధనం వ్యతిరేక ఉద్యమానికి బాబు మద్దతు ఇవ్వాలట !

అవినీతి , నల్లధనం వ్యతిరేక ఉద్యమానికి   బాబు మద్దతు ఇవ్వాలట !

రామ్‌దేవ్‌బాబా