ఆదివారం ఆఫ్‌ఘనిస్తాన్‌లో జరిగిన అంతర్జ్జాజాతీయ సదస్సులో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌.ఎమ్‌.కృష్ణా పాకిస్థన్‌ విదేశాంగమంత్రి హినారబ్బానీ తో ముచ్చటిస్తున్న దృశ్యం

ఆదివారం ఆఫ్‌ఘనిస్తాన్‌లో జరిగిన అంతర్జ్జాజాతీయ సదస్సులో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌.ఎమ్‌.కృష్ణా పాకిస్థన్‌ విదేశాంగమంత్రి హినారబ్బానీ తో ముచ్చటిస్తున్న దృశ్యం