మయిన్మార్‌లో ముస్లిం ఊచ కోత నిలిపివేయాలని కాశ్మీర్‌లో ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్న ముస్లిం మహిళలు

మయిన్మార్‌లో ముస్లిం ఊచ కోత నిలిపివేయాలని కాశ్మీర్‌లో ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్న ముస్లిం మహిళలు