Tuesday 30th May 2023

Our Team

EDITORIAL TEAM

MM. RAHMAN
Editor
email: mmrahman452@gmail.com

JANAMSAKSHI contact phone number  : 9848328698

 

Shaik sadik

Maneger

sadiqshaik65@gmail.com

contact phone number :  72868 84263

 

K.Vijaya

V.Indra senareddy

Kamran

 

REPORTORS TEAM

DAAMU

BHAVANI SING

SRINIVAS

SUHASH

PRAME KUMAR

NARENDHAR

RANGA SRINIVAS

RAVURI PRASHANTH

GANGADHARREDDY

MAHESH