వాషింగ్గ్టన్‌ లో అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి హిల్లరీ క్లింటన్‌తో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌ ఎం కృష్ణా