పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులకు సన్మానం

పెద్దపల్లి: పెద్దపలి లోని ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులను సర్మానించారు. విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులుగా మారి లోటి విద్యార్థులకు విద్యాబోధన చేశారు.