మరో రెండు రోజులపాటు ఎండలు తీవ్రంగా కొనసాగుతాయి: విశాఖ తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రం

మరో రెండు రోజులపాటు ఎండలు తీవ్రంగా కొనసాగుతాయి: విశాఖ తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రం