మెన్‌ ఛార్జీల పెంపు

7వ తరగతి వరకు మెన్‌ ఛార్జీలు రూ. 475 నుచి రూ. 750కు పెంపు 8 నుంచి 10వ తరగతి వరకు మెన్‌ ఛార్జీలు రూ. 535 నుంచి రూ. 850కు పెంపు ఇంటర్‌, డిగ్రీ, పీజీ వరకు మెన్‌ ఛార్జీలు రూ. 520 రూ . 1050 కు పెంపు