హైదరాబాద్‌లో లాఠీఛార్జ్‌ను తీవ్రంగా ఖడించిన ఎన్‌ఆర్‌ఐలు

హైదరాబాద్‌లో లాఠీఛార్జ్‌ను తీవ్రంగా ఖడించిన ఎన్‌ఆర్‌ఐలు