నార్త్‌ బ్లాక్‌లో అగ్ని ప్రమాదం

ఢిల్లీ: నార్త్‌ బ్లాక్‌లో అగ్ని ప్రమాదం..హోం శాఖ, అర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కార్యాలయాలు నార్త్‌ బ్లాక్‌లోనే ఉన్నాయి. ఎగిసి పడుతున్న మంటలు .