వినయక చవితి కోసం వెబ్‌సైట్‌

హైదరాబాద్‌: భారీ రూపంతో ఆకట్టుకునే ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడిని ఇక ఆన్‌లైన్‌లోనూ దర్శించుకోవచ్చు ఇప్పుడీ గణనాథునికోసం ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌ తయారైంది. షషష.సఅaషఱ.షశీఎ/సష్ట్రaఱత్‌ీaపaసబిస్త్రaఅవరష్ట్రబిష్ట్ర్‌ఎశ్రీ వెబ్‌సైట్‌లో మహాగణేశుడి దర్శణం చేసుకోవచ్చు.