16న ఇంటర్‌ ఫలితాలు

హైదరాబాద్‌: రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ మీడియట్‌ బోర్డ్‌ నిర్వహించిన ఇంటర్‌ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాలు శనివారం ఉదయం 11గంటలకు విడుదల చేస్తామని ఇంటర్‌ మీడియట్‌ బోర్డ్‌ క్రటించింది.