సిబిఐ కష్టడిలో ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారా అని కోర్టులో అడుగగా అలాంటిదేమి లేదన్న జగన్‌

సిబిఐ కష్టడిలో ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారా అని కోర్టులో అడుగగా అలాంటిదేమి లేదన్న జగన్‌